Disclaimer

 

NLdigital Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hierbij aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.

 

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van SUPERP (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder SUPERP wordt verstaan SUPERP Technology Consultants BV en alle aan haar gelieerde bedrijven.

 

Doel 
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter oriëntatie ter beschikking gesteld. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan SUPERP niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

 

Aansprakelijkheid
SUPERP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van SUPERP. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan SUPERP of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUPERP mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

 

Koppeling naar websites van derden
SUPERP draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. SUPERP aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Top